Voorwaarden tennistraining

Versie: maart 2018

Algemeen

 • De tennislessen worden gegeven door een gediplomeerde tennistrainer.
 • Alléén leden van Were Di Tilburg tennis kunnen deelnemen aan de lessen.
 • Ieder lid van Were Di Tilburg tennis krijgt de mogelijkheid om zich op te geven voor lessen.
 • Lessen kunnen uitsluitend gegeven worden nadat het lid een inschrijfformulier heeft ingevuld via de website van Were Di Tilburg tennis.
 • Ieder lid dat wil deelnemen aan de lessen dient zich individueel in te schrijven.
 • Door het invullen en verzenden van het inschrijfformulier verklaart het lid zich akkoord met deze voorwaarden.
 • De contactpersonen voor de tennislessen zijn de hoofdtrainer, en vanuit het bestuur de trainingscoördinator (zie onderaan deze voorwaarden).

Lessen

 • De lessen worden in twee blokken gegeven: een zomerperiode van maart tot oktober en een winterperiode van oktober tot maart.
 • Tijdens de vakanties van de basisscholen (in Tilburg) worden er in principe geen tennislessen gegeven, maar worden er wel waar nodig lessen ingehaald.
 • Een lessenblok/trainingsperiode bestaat uit 17 lessen.
 • Een lesuur duurt 60 minuten, waarvan 10 minuten inspeeltijd en 50 minuten training. De 10 minuten inspeeltijd mag de trainer als pauze gebruiken.
 • Er bestaat de mogelijkheid om een aantal lessen te nemen voor één specifiek onderdeel van de tennistechniek, bijv. backhand of service.
 • Hiervoor worden 4 lessen aangeboden, in een groepsgrootte van 2 of 4 personen.
 • Deze lessen gaan altijd in overleg met de trainer, en worden gepland op een dag/tijdstip dat het lessenblok van 17 weken niet onderbreekt.

Lesgeld

 • De kosten van een lessenblok/trainingsperiode bedragen € 782,00 (17 lessen á € 46,00 per les).
 • Het lesgeld wordt berekend op basis van de groepsgrootte: de kostprijs wordt berekend over het aantal leden dat deel uitmaakt van de lesgroep,
  – voor senioren variërend van 1 tot 5 personen;
  – voor junioren variërend van 2 tot 6 personen.
 • De facturering wordt verzorgd door de trainer.
 • Het factuurbedrag dient overgemaakt te worden op de bankrekening die op de factuur vermeld staat.
 • In de loop van een lessenblok vindt géén restitutie van lesgeld plaats.
 • Ieder junior-lid jonger dan 12 jaar (pupil, peildatum = 1 april) ontvangt van Were Di Tilburg tennis een lessubsidie in de vorm van een aantal gratis lessen:
  – bij een jaarlidmaatschap (van 1 april t/m 31 maart) EN bij deelname aan twee lesblokken ontvangt de pupil 8 gratis lessen (4 gratis lessen per lessenblok van 17 lessen);
  – bij een winterlidmaatschap (van 1 oktober t/m 31 maart) OF bij deelname aan één lessenblok ontvangt de pupil 4 gratis lessen.
 • De gratis lessen worden standaard berekend over een groepsgrootte van 6 junior-leden, en als korting op het lesgeld in mindering gebracht.

Zie de tabel met de actuele tarieven.

Inschrijving & Groepsindeling

 • Het inschrijfformulier wordt enkele weken vóór aanvang van een lessenblok op de website van Were Di Tilburg tennis geplaatst. Alle leden worden hierover via e-mail of via de nieuwsbrief geïnformeerd.
 • Inschrijven is niet vrijblijvend: als een lid zich na de groepsindeling (als er na overleg een dag en tijd gereserveerd is) alsnog afmeldt voor een lessenblok dan is het lid het lesgeld verschuldigd. Indien het lesgeld reeds betaald is, wordt dit niet gerestitueerd.
 • De groepsindeling voor de lessen wordt gemaakt door de trainer, in overleg met het bestuur in de persoon van de trainingscoördinator.
 • Bij de indeling worden de criteria speelsterkte, beschikbaarheid, en leeftijd (voor junioren) gehanteerd.
 • Aangezien het aantal lesuren voor senioren beperkt is, is het niet altijd mogelijk om alle inschrijvingen te honoreren. Bij de indeling worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
  – nieuwe leden krijgen voorrang;
  – leden die veel beschikbaar zijn hebben meer kans om ingedeeld te worden, dan leden die beperkte keuzemogelijkheden doorgegeven hebben;
  – bij het opgeven van de beschikbaarheid mag een voorkeur opgegeven worden. Met een voorkeur wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden, maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend;
  – iedere lescyclus wordt de indeling opnieuw bepaald. Aan eerdere lesdagen en –tijden kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Na de tweede lesweek is de groepsindeling definitief, en zal het lesgeld worden gefactureerd.
 • Indien de trainer het noodzakelijk acht om lopende een lescyclus de trainingsdagen en –tijden te wijzigen, dan heeft de trainer het recht dit te doen, zulks in goed overleg met de leden.

Lesuitval en inhalen van lessen

 • De trainingen gaan in principe altijd door, tenzij de trainer dit persoonlijk via WhatsApp of telefonisch heeft laten weten.
 • Als door slechte weersomstandigheden lessen uitvallen dan:
  – worden de eerste twee uitgevallen lessen niet ingehaald, de overige uitgevallen lessen wel;
  – geldt een eenmaal begonnen training als een gegeven training. Eventueel kan de trainer besluiten tot het geven van een theorieles en/of een conditietraining.
 • Zodra de banen i.v.m. de weersomstandigheden zijn gesloten, is het de plicht van het lid om de website van Were Di Tilburg tennis goed in de gaten te houden i.v.m. het vrijgeven van de banen. Op het moment dat de banen zijn vrijgegeven, wordt er weer gewoon getraind.

Verzuim van de leraar

 • Als de trainer door ziekte of blessure geen les kan geven of anderszins verstek laat gaan, dan wordt er, indien mogelijk, een vervang(st)er geregeld.
 • Mocht de les niet door kunnen gaan, dan wordt deze altijd ingehaald.
 • De dag en het tijdstip van een inhaal-les worden door de trainer bepaald.

Verzuim van een lid

 • Indien een lid niet aanwezig kan zijn bij een les, dient hij/zij zich ruim van tevoren af te melden bij de trainer.
 • Het niet aanwezig zijn bij een les is altijd voor rekening van het lid zelf, er vindt geen restitutie van lesgeld plaats.
 • Gemiste lessen vanwege verzuim van een trainend lid worden in principe niet ingehaald.

Ballen en andere trainingsmiddelen

 • De tennisballen t.b.v. de trainingen worden Were Di Tilburg tennis beschikbaar gesteld.
 • Overig trainingsmateriaal, zoals hoepels, ringen, mini-netjes e.d., worden eveneens door Were Di Tilburg tennis verzorgd.
 • Het trainingslid dient zelf zorg te dragen voor de juiste tenniskleding, het juiste schoeisel en een geschikt racket.

Klachten

 • Klachten over de trainingen worden ingediend bij de trainer. Deze neemt hierover contact op met de trainingscoördinator, en stelt, afhankelijk van de aard van de klacht, het bestuur van Were Di Tilburg tennis op de hoogte.
 • Indien er klachten zijn over het gedrag van een trainend lid heeft de trainer de mogelijkheid om het betreffende lid van de les te verwijderen en hierover te rapporteren aan het bestuur van Were Di Tilburg tennis.
 • Leden kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met de trainingscoördinator bij niet opgeloste klachten en met op- of aanmerkingen. De trainingscoördinator bemiddelt tussen trainingsleden (of hun ouders) en de trainer.
 • Indien er een situatie ontstaat die niet in bovengenoemd reglement wordt omschreven, neemt het bestuur van Were Di Tilburg tennis, na het horen van alle partijen, een beslissing. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

 

Hoofdtrainer Trainingscoördinator
Patricia van Steen Lilian van Gorp
patriciavansteen@hotmail.com jan-lilianvangorp@home.nl
Deel via:

Sponsors & partners