Voorwaarden tennistraining

Versie: Februari 2024, JustTennis

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die inschrijft voor de tennislessen en/of tennislessen volgt bij JustTennis. Ook bevatten deze Algemene Voorwaarden bepalingen met betrekking tot de automatische machtigingen. Het volgen van tennislessen bij de betreffende vereniging kan alleen als lid, m.u.v. proeflessen, wanneer vooraf aangegeven.

Artikel 1: Algemeen

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder JustTennis: JustTennis & Tennisschool Gijs Verenigingen

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn op alle door JustTennis afgesloten overeenkomsten van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Wanneer in een overeenkomst door JustTennis van deze voorwaarden wordt afgeweken, geldt deze afwijking slechts voor zover dit uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen en door JustTennis schriftelijk is bevestigd, terwijl alle bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken onverminderd hun geldigheid behouden.

2.3 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘deelnemers’ verstaan: zij die bij JustTennis aangesloten clubs te kennen hebben gegeven gebruik te (willen) maken van de trainings- en/of lesmogelijkheden van JustTennis.

Artikel 3: Tennistraining en -lessen

3.1 De deelnemers verkrijgen het recht gebruik te maken van de trainings- en/of lesmogelijkheden van JustTennis door betaling van het lesgeld of het afgeven van een onherroepelijke machtiging tot incasso van het lesgeld.

3.2 Elke aanmelding geschiedt schriftelijk. Door retournering van het inschrijfformulier verklaren de deelnemers zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3.3 Uitsluitend volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulieren zullen in behandeling worden genomen.

3.4 JustTennis behoudt zich het recht voor om, in overleg met de vereniging, inschrijvingen te weigeren.

3.5 Indien deelnemers zich inschrijven voor tennislessen en/of –trainingen bij een bepaalde club, waar JustTennis de lessen verzorgt, dienen de deelnemers lid te zijn van de betrokken club.

3.6 JustTennis zal, indien sprake is van groepslessen en/of –trainingen, in overleg met de betrokken club, voor zo veel mogelijk rekening houden met de individuele wensen en voorkeuren van de deelnemers met betrekking tot het indelen van de groepen en de gewenste dag en het tijdstip van aanvang van de tennisles of –training.

3.7 Bij verandering van groepsgrootte voor een groep met een bepaalde bandbreedte, van bijvoorbeeld 6-8 leerlingen gaat deze groep bij 6, 7 en 8 leerlingen altijd door. Bij een vaste groepsgrootte van bijvoorbeeld 4 personen gaat deze groep alleen door bij een groep van 4 personen. Bij een andere veranderingen van groepsgrootte zal er naar rato worden aangepast; 1) De lesduur, 2) het lesgeld of 3) het aantal lesweken.

3.8 Bij plaatsing voor een tennisles en/of –training op de door de deelnemer zelf opgegeven voorkeur(s)dag(en) en tijd(en), kan de deelnemer de les of cursus niet annuleren. U kunt wel een vervanger van hetzelfde niveau sturen.

3.9 Inschrijvingen voor tennislessen en/of –trainingen geven geen 100% garantie voor plaatsing. Het is in de praktijk echter zo, dat in bijna alle door ons ontvangen inschrijvingen kunnen worden geplaatst.

3.10 JustTennis behoudt zich het recht voor om, in overleg met de club, zonder opgaaf van redenen, deelnemers de toegang aan de trainingen en/of lessen te ontzeggen.

3.11 Onder lesuur wordt verstaan een tijdseenheid van 60 minuten. Op het einde van een lesuur heeft de trainer 10 minuten de gelegenheid om te pauzeren. In andere trainingsvormen/duur zal dit op het einde van de les naar rato zijn.

3.12 Wanneer een deelnemer van groepslessen zelf één of meerdere lessen afzegt, kunnen deze niet worden ingehaald. Ook vindt geen restitutie van het lesgeld plaats. Bij langdurige afwezigheid kan in overleg met de trainer de cursist een gelijkwaardige speler de tennisles over laten nemen. Onderling dienen zij zelf de betaling te regelen.

3.13 Uitsluitend privélessen en/of –trainingen kunnen, indien minimaal 48 uur vooraf bericht is gegeven, maximaal 2 keer worden verzet naar een ander tijdstip binnen de cursusperiode. De betalingsverplichting is hiermee niet vervallen.

3.14 Bij ziekte en/of verhindering van de trainer zal in overleg met JustTennis worden bepaald of de lessen op een ander tijdstip kunnen worden ingehaald, of dat andere maatregelen genomen dienen te worden. Met dien verstande, dat JustTennis bij een langduriger lijkende verhindering op korte termijn (één tot twee weken na afmelding) voor een vervangende trainer zorgt.

3.15 JustTennis zal in de zomer maximaal 2 lessen inhalen. Tijdens de najaars/winterperiode zal JustTennis maximaal 3 lessen inhalen dit zal 2x op de reguliere lesmomenten plaats vinden en de 3de keer op een alternatief moment. Er zal geen restitutie plaats vinden over lessen die niet worden ingehaald welke door weersomstandigheden zijn uitgevallen.

3.16 Wanneer door omstandigheden de les niet kan gaan, kan de trainer een theorieles geven/inplannen, welke wordt gezien als een reguliere les.

3.17 Indien JustTennis of de betrokken club dit noodzakelijk acht, kunnen (in onderling overleg) wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen, waarop de lessen plaatsvinden.

3.18 Junioren zijn diegenen die in het betreffende kalenderjaar nog niet de 18-jarige leeftijd bereiken.

3.19 Iedere aanmelding voor padelles wordt ook aangemeld voor onze nieuwsbrief om je op de hoogte te houden van activiteiten en acties. Je kunt je ten alle tijden via de nieuwsbrief daarvoor ook weer afmelden door onderaan te klikken of een afmeld link. Bij uitval van lessen door weersomstandigheden worden de lessen ingehaald volgens de richtlijnen van de VNT (Vereniging van
Nederlandse Tennisleraren). Dit houdt in dat de eerste les komt te vervallen, de tweede les wordt ingehaald etc

Artikel 4: Huishoudelijke regels / wangedrag

4.1 De deelnemers verklaren zich te houden aan de door JustTennis met betrekking tot de trainings- en/of lesmogelijkheden opgestelde regels. De deelnemers verklaren zich tevens te houden aan door derden, van wiens (baan-) faciliteiten JustTennis gebruik maakt opgestelde regels. De deelnemers verklaren deze regels te zullen eerbiedigen en na te zullen leven.

4.2 Ook deelnemers die zich schuldig maken aan wangedrag of de goede naam en eer van de leerkrachten en/of JustTennis in opspraak brengen, kunnen tijdelijk of voor goed de toegang tot de lessen worden ontzegd. Zij verliezen daarmee hun rechten, doch behouden hun lopende verplichtingen.

Artikel 5: Betalingen

5.1 Door ondertekening van het inschrijfformulier is men een betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de cursus. In overleg met de trainer kan de cursist een gelijkwaardige speler de tennisles over laten nemen. Onderling dienen zij zelf de betaling te regelen.

5.2 Betalingen van de lessen en/of trainingen vinden plaats via automatische incasso. Personen waarvan de incasso’s die niet lukken ontvangen een herinnering welke zij binnen de gestelde betalingstermijn van 10 dagen moeten worden voldoen.

5.3 Een 2de reminder zal met een administratieve verhoging van €7,50 doorgestuurd welke binnen 5 dagen betaald dient te worden. Tijdige betaling voorkomt uitsluiting van deelname!

5.4 JustTennis is gerechtigd om bij uitblijven van betaling alle kosten in rekening te brengen, welke de invordering van de verschuldigde bedragen met zich meebrengen, zoals buitengerechtelijke incassokosten en administratiekosten.

5.5 JustTennis behoudt zich het recht voor om de deelnemers de toegang tot de trainingen en/of lessen te ontzeggen totdat de achterstand in het trainings- en/of lesgeld volledig is voldaan.

5.6 In geval betaling heeft plaatsgevonden en geen cursus op het gewenste tijdstip georganiseerd kan worden, zal er restitutie plaatsvinden.

5.7 Bij verandering van groepsgrootte worden de les en/of trainingstarieven aangepast naar het betreffende aantal groepsleden. Met uitzondering van de groepen van een bepaalde bandbreedte van bijvoorbeeld 6-8 leerlingen welke altijd doorgaan bij 6, 7, 8 of 9 leerlingen.

5.8 In geval betaling, al of niet gedeeltelijk, heeft plaatsgevonden en de lestijd en dag zijn vastgesteld volgens de opgegeven tijden en dagen van beschikbaarheid of wel later onderling overeengekomen, kan geen sprake meer zijn van enige restitutie, in welke vorm dan ook, bij het niet gebruik maken van de cursus.

5.9 Het trainings- en/of lesgeld is te allen tijde verschuldigd, ook indien door de deelnemers geen gebruik wordt gemaakt van de trainings- en/of lesmogelijkheden.

5.10 Wanneer men ten gevolge van ziekte of een blessure voor meer dan 50% niet kan deelnemen aan de les(sen) tijdens de lopende cyclus, dan wordt hem of haar de mogelijkheid geboden deze les(sen) in een volgende cyclus in te halen. Restitutie is mogelijk indien de deelnemer nooit meer kan spelen. Het is wel mogelijk om zelf een invalspeler te regelen welke een gelijkwaardig niveau heeft. 5.11. Wanneer door afwezigheid van de trainer niet-gegeven lessen niet ingehaald kunnen worden zullen deze binnen 1 maand na afloop van de cursus worden terugbetaald op het bij ons bekende rekeningnummer.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Het volgen van de trainingen en/of lessen en het gebruik van de (baan)faciliteiten geschiedt volledig op eigen risico. JustTennis is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel. JustTennis is verder niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen, zowel op als rond de tennisbaan en de baanfaciliteiten.

6.2 Een eventuele aansprakelijkheid zal nimmer verdergaan dan de vergoeding van de schade zoals gedekt door de verzekeringsmaatschappij van JustTennis.

Artikel 7: Overmacht

7.1 Overmacht ontslaat JustTennis zonder nadere ontbinding van haar contractverplichtingen jegens de deelnemer. Als overmacht wordt onder andere aangemerkt: oorlog (ook buiten Nederland), oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, rellen, epidemie, ramp, verkeersstoring, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport e.d.

7.2 Ingeval van overmacht heeft de deelnemer, indien redelijk en mogelijk, recht op een vervangende prestatie, maar uitdrukkelijk niet op schadevergoeding.

Artikel 8: Recht

8.1 Op alle overeenkomsten tussen de deelnemer en JustTennis, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen de deelnemer en JustTennis, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden met uitsluiting van alle gerechtelijke instanties beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin JustTennis gevestigd is.

Sponsors & partners