Voorwaarden tennistraining

Versie: Februari 2023

Algemeen

 • De tennislessen worden gegeven door een gediplomeerde tennistrainer.
 • Alléén leden van Were Di Tilburg tennis kunnen deelnemen aan de lessen.
 • Ieder lid van Were Di Tilburg tennis krijgt de mogelijkheid om zich op te geven voor lessen.
 • Ieder lid dat wil deelnemen aan de lessen dient zich individueel aan te melden.
 • Door zich aan te melden voor de tennislessen verklaart het lid zich akkoord met deze voorwaarden.
 • Onvolledige aanmeldingen worden niet in behandeling genomen.

Lessen

 • De lessen worden in twee blokken gegeven: een zomerperiode van maart tot september en een winterperiode van september tot maart.
 • Een lessenblok/trainingsperiode in de zomer omvat 18 lessen, een lessenblok/ trainingsperiode in de winter omvat 16 of 17 lessen
 • Een lesuur omvat 60 minuten, waarvan 10 minuten inspeeltijd en 50 minuten training. De 10 minuten inspeeltijd mag de trainer als pauze gebruiken.
 • Tijdens de vakanties van de basisscholen (in Tilburg) worden er in principe geen tennislessen gegeven, maar worden er wel waar nodig lessen ingehaald.
 • Er bestaat de mogelijkheid om een aantal lessen te nemen voor één specifiek onderdeel van de tennistechniek, bijv. backhand of service.
 • Hiervoor worden 4 lessen aangeboden, in een groepsgrootte van 2 of 4 personen.
 • Deze lessen gaan altijd in overleg met de trainer, en worden gepland op een dag/tijdstip dat het lessenblok niet onderbreekt.

Inschrijving & groepsindeling

 • Leden en aspirant-leden worden middels een e-mail en via de website van Were Di Tilburg tennis op de hoogte gebracht van de nieuwe lescyclus. Hierbij worden de lesweken en de dagen en tijden waarop gelest kan worden bekend gemaakt.
 • Inschrijven geschiedt door in de aangegeven inschrijfperiode een mail met beschikbaarheid naar de trainer te sturen.
 • In deze mail geeft het lid aan op welke dagen van de week (minimaal twee) hij/zij beschikbaar is voor het volgen van lessen. Het is níet mogelijk om (voorkeurs)tijden aan te geven.
 • Inschrijven is niet vrijblijvend: het lid is gehouden aan het afnemen en betalen van lessen op de dagen/avonden die hij/zij als beschikbaar heeft opgegeven, ongeacht het tijdstip van die lessen.
 • Indien een lid zich na de groepsindeling alsnog afmeldt voor een lessenblok, dan blijft het lesgeld verschuldigd. Reeds betaald lesgeld wordt niet gerestitueerd.
 • De groepsindeling voor de lessen wordt gemaakt door de trainer.
 • Bij de indeling worden de criteria speelsterkte, beschikbaarheid, en leeftijd (voor pupillen en junioren) gehanteerd.
 • Aangezien het aantal lesuren voor senioren beperkt is, is het niet altijd mogelijk om alle inschrijvingen te honoreren. Bij de indeling worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
  • leden die veel beschikbaar zijn hebben meer kans om ingedeeld te worden, dan leden die beperkte mogelijkheden hebben doorgegeven;
  • aan eerdere lesdagen en –tijden kunnen geen rechten worden ontleend: iedere lescyclus wordt de indeling opnieuw bepaald.
 • Zodra de groepsindeling definitief is zal het lesgeld worden gefactureerd.
 • Indien de trainer het noodzakelijk acht om lopende een lescyclus de trainingsdagen en –tijden te wijzigen, dan heeft de trainer het recht dit te doen, zulks in goed overleg met de trainende leden.

Lesgeld

 • Het tarief van een lesuur bedraagt € 52,00.
 • De hoogte van het verschuldigde lesgeld is afhankelijk van het aantal lesuren én van de groepsgrootte,
  • voor senioren variërend van 1 tot 4 personen;
  • voor junioren variërend van 2 tot 6 personen.
 • De facturering wordt verzorgd door de trainer.
 • Het factuurbedrag dient vóór de eerste tennisles en in ieder geval 14 dagen na factuurdatum overgemaakt te worden op de bankrekening die op de factuur vermeld staat.
 • Annuleren van de aanmelding na bekend maken van de lesgroep en lestijden is voor rekening van het lid. De financiële verplichting tot betalen van het lesgeld blijft onverminderd bestaan.
 • In de loop van een lessenblok vindt géén restitutie van lesgeld plaats.

Zie de tabel met de actuele tarieven.

Lesgeldsubsidie

 • Pupillen en junioren (alle leden jonger dan 17 jaar, peildatum = de 1e dag van de maand waarin de lescyclus begint) ontvangen van Were Di Tilburg tennis een lessubsidie ter grootte van € 30,00 voor een volledige lescyclus. Bij latere instroming is de lessubsidie naar rato van het aantal nog te volgen lessen.
 • De subsidie wordt als korting op het lesgeld in mindering gebracht.

Betalingsvoorwaarden

 • Bij niet of niet tijdig betalen van het lesgeld is deelname aan de les niet mogelijk. De financiële verplichting tot het betalen van lesgeld blijft onverminderd aanwezig.
 • Een lid is in verzuim door overschrijding van de bij de facturering opgegeven betalingstermijn.
 • In geval van niet tijdige betaling zal het lid aangemaand worden tot betaling over te gaan. Er geldt dan een nieuwe betalingstermijn.
 • Indien binnen deze nieuwe termijn niet is betaald, is het lid – zonder nadere ingebrekestelling – tevens de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten van 15% over de hoofdsom verschuldigd.
 • In het geval een lid blijft weigeren te voldoen aan de betalingsverplichting, zal de tennistrainer passende juridische maatregelen treffen. De kosten van voornoemde maatregelen zullen op het lid worden verhaald.

Lesuitval en inhalen van lessen

 • De trainingen gaan in principe altijd door, tenzij de trainer dit persoonlijk via WhatsApp of telefonisch heeft laten weten.
 • Als door slechte weersomstandigheden lessen uitvallen dan:
  • worden de eerste twee uitgevallen lessen niet ingehaald;
  • wordt voor de volgende uitgevallen lessen inhaallessen gepland;
  • vervallen de inhaallessen als deze door de slechte weersomstandigheden nogmaals uitvallen;
  • geldt een eenmaal begonnen training als een gegeven training;
  • kan de trainer besluiten tot het geven van een theorieles en/of een conditietraining.
 • Zodra de banen i.v.m. de weersomstandigheden zijn gesloten, is het de plicht van het lid om de informatiekanalen van Were Di Tilburg tennis goed in de gaten te houden i.v.m. het vrijgeven van de banen. Op het moment dat de banen zijn vrijgegeven, wordt er weer gewoon getraind.

Verzuim van de leraar

 • Als de trainer door ziekte of blessure geen les kan geven of anderszins verstek laat gaan, dan wordt er zo snel mogelijk een vervanger (m/v) geregeld.
 • Mocht de les niet door kunnen gaan, dan wordt deze altijd ingehaald.
 • De dag en het tijdstip van inhaallessen worden door de trainer bepaald.

Verzuim van een lid

 • Indien een lid niet aanwezig kan zijn bij een les, dient hij/zij zich ruim van tevoren af te melden bij de trainer.
 • Het niet aanwezig zijn bij een les is altijd voor rekening van het lid zelf, er vindt geen restitutie van lesgeld plaats.
 • Gemiste lessen vanwege afwezigheid van het trainend lid geven geen recht op inhaallessen. Indien mogelijk kan de trainer deze aanbieden, maar hieraan kan géén recht worden ontleend.
 • Het trainend lid mag bij verhindering geen ander lid in zijn/haar plaats laten spelen.

Ballen en andere trainingsmiddelen

 • De trainer draagt zorg voor alle voor de trainingen noodzakelijke materialen.
 • Het trainend lid dient zelf zorg te dragen voor de juiste tenniskleding, het juiste schoeisel en een geschikt racket.

Klachten & geschillen

 • In het geval van een geschil voortvloeiende uit deze trainingsvoorwaarden, daaronder begrepen een geschil dat slechts door één van de partijen als zodanig wordt aangemerkt, zullen partijen dit in eerste instantie trachten op te lossen door middel van bemiddeling.
 • Indien het onmogelijk is gebleken om een geschil als hiervoor bedoeld, door middel van bemiddeling op te lossen, zullen geschillen voortvloeiend uit deze trainingsvoorwaarden bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waaronder de statutaire vestigingsplaats van de tennisschool valt.

 

Hoofdtrainer
Patricia van Steen
patriciavansteen@hotmail.com Vestigingsplaats: Tilburg

Sponsors & partners