Privacyverklaring

Were Di Tilburg tennis (www.wereditilburg.nl/tennis) is onderdeel van de omnivereniging Were Di Tilburg (www.wereditilburg.nl). Een lid van de unit tennis is automatisch ook lid van de omnivereniging.

Were Di Tilburg tennis hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij als verwerkingsverantwoordelijke omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Were Di Tilburg tennis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, of dat er een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Were Di Tilburg tennis
IJsclubweg 2
5018 AC Tilburg
ledenadministratietennis@www.wereditilburg.nl


Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Were Di Tilburg tennis verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van het lidmaatschap van de vereniging;
 • Het organiseren en/of aanbieden van aan tennis gerelateerde evenementen, zoals o.a. competities, toernooien en tennislessen;
 • De communicatie met leden of groepen leden over ontwikkelingen, evenementen en andere vermeldingswaardige zaken, of over specifieke activiteiten;
 • Het maken en weergeven van statistische gegevens, zoals de ontwikkeling van het ledenaantal en de leeftijdsopbouw.

Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij de volgende persoonsgegevens van u:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Voorletters;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Pasfoto;
 • Volledige adres (straat, huisnummer met eventuele toevoeging, postcode, woonplaats, land);
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel);
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer (IBAN).

Daarnaast vragen wij u naar uw tennisverleden, uw spelersprofiel (bondsnummer, speelsterkte enkel en speelsterkte dubbel) en naar uw voorkeur omtrent vrijwillige inzet.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij maken gebruik van de volgende derde partijen:

 • AllUnited voor het uitvoeren van de ledenadministratie.
 • De KNLTB voor het verstrekken van de ledenpassen.

Were Di Tilburg tennis kan niet uitsluiten dat de KNLTB gegevens gebruikt voor commerciële doeleinden. Uw bezwaren tegen commercieel gebruik van uw gegevens door de KNLTB kunt u kenbaar maken via ledenservice@knltb.nl.

 • MailChimp voor versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Tennisschool JustTennis voor het verzorgen van de tennislessen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Hierin maken wij met deze partijen (verwerkers) de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor middels een inschrijving schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beeldrecht
Tijdens trainingen, wedstrijden en aan tennis gerelateerde activiteiten/evenementen kunnen er op en rondom de tennisbanen beeld- en geluidsopnamen worden gemaakt. Door u in te schrijven voor onze vereniging gaat u er mee akkoord dat Were Di Tilburg tennis deze opnamen openbaar kan maken via de website en sociale media. Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u dat kenbaar maken via ledenadministratietennis@www.wereditilburg.nl.

Bewaartermijn
Were Di Tilburg tennis bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Noodzaak kan zijn: niet afgehandelde zaken zoals nog openstaande contributies of lopende kwesties, en statistische doeleinden.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Were Di Tilburg tennis van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

U dient zich te realiseren dat het maken van bezwaar tegen de in deze Privacyverklaring genoemde verwerkingen of het verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens ertoe kan leiden dat wij niet langer in staat zijn om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomst of het uitvoeren van onze diensten.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Versie 2: 1 november 2018

Sponsors & partners