Huishoudelijk reglement tennis

Artikel 1: Leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het geldende afhangreglement en de aanwijzingen, door het unitbestuur aan de paviljoenbeheerder en de tennisparkbeheerder opgelegd, te volgen. Alle leden en gasten dienen tenniskleding te dragen, alsmede tennisschoenen die geen schade aan de banen kunnen veroorzaken.

Artikel 2: Ieder lid is verplicht adresveranderingen direct aan de ledenadministratie door te geven.
Opzegging van het lidmaatschap dienen leden vóór 1 februari (twee maanden voor aanvang van het nieuwe seizoen) schriftelijk te doen bij de ledenadministratie van de unit. Bij onenigheid over een opzegging dient het lid aan te kunnen tonen dat deze tijdig en op de juiste wijze gedaan is.

Artikel 3: Leden hebben (Ieder lid heeft) het recht bij alle bijeenkomsten, wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn, tenzij het een door het unitbestuur als besloten aangemerkt evenement betreft.

Artikel 4: De vergaderingen van het unitbestuur worden gehouden zo vaak als de voorzitter of tenminste 3 bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 5: Een vergadering van het unitbestuur wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke uitnodiging of e-mail aan ieder bestuurslid, tenminste 14 dagen voor de datum van de vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste 3 bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na de indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 6: Minimaal 1 keer per jaar organiseert het unitbestuur een ledenraadpleging waarin verantwoording wordt afgelegd over de financiële stand van zaken en de leden in de gelegenheid worden gebracht om hun ideeën en wensen te uiten.

Artikel 7: Door het unitbestuur worden commissies ingesteld zoals: een technische  commissie, een activiteitencommissie, een financiële commissie,  een jeugdcommissie, een accommodatiecommissie. Deze bestaan bij voorkeur  uit een oneven aantal leden.  Het unitbestuur kan hiernaast ook andere commissies instellen.

De samenstelling en opdracht van elke commissie wordt jaarlijks door het unitbestuur vastgelegd in een document dat op de website gepubliceerd wordt.

Artikel 8: Schade aan de vereniging of haar bezittingen, toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, wordt door het unitbestuur geheel of ten dele op dat lid verhaald.

Artikel 9: Het is personen niet toegestaan, tegen vergoeding in welke vorm dan ook, les te geven op het tennispark zonder schriftelijke toestemming van het unitbestuur.

Artikel 10: Indien seniorleden onrechtmatige handelingen waarnemen op de banen en/of in het paviljoen, dan dienen zij naar eigen inzicht handelend op te treden en/of dit zo spoedig mogelijk aan een van de unitbestuursleden te melden.

Artikel 11: Reservering van de banen dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in het afhangreglement op de website van de tennisvereniging (onder Banen en spelen)

Artikel 12: Leden die de hun opgelegde boete(s) niet binnen 30 dagen na de factuurdatum hebben voldaan, worden onmiddellijk na deze expiratiedatum geschorst. De schorsing wordt opgeheven als de betaling van de boetes en de administratiekosten zijn bijgeschreven op de bankrekening van de vereniging.

Artikel 13: De Technische Commissie verplicht zich het competitiereglement en het competitierooster tijdig te melden op de website van de vereniging, minstens 2 weken voor aanvang van de competitie.

Artikel 14: Alle door het unitbestuur  benoemde commissies zijn ten alle tijden verantwoording schuldig aan het bestuur. Het unitbestuur is gerechtigd beslissingen, van welke commissie dan ook, na overleg te herroepen en/of te wijzigen.

Artikel 15: Alle leden hebben de plicht het Huishoudelijk Reglement na te leven, welke vermeld staat op de website van de vereniging www.wereditilburg.nl/tennis

Artikel 16: Were Di Tilburg kent de ‘6-van-Were-Di’ m.b.t. sportiviteit. De leden van de unit tennis onderschrijven deze en dragen de bedoeling daarvan actief uit.

Artikel 17: Leden van de unit tennis zijn automatisch lid van de omnivereniging Were Di Tilburg

Artikel 18: In alle overige gevallen, waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, voorziet het Huishoudelijk Reglement van de omnivereniging.

Sponsors & partners