Ernstige blessures

De ‘ernstige blessureregeling’ betreft altijd (en alleen) het lopende seizoen en luidt als volgt:

Indien een lid ten gevolge van blessures, zwangerschap of langdurig verblijf in het buitenland lange tijd niet kan spelen, dan kan bij de penningmeester een verzoek ingediend worden
voor een gedeeltelijke restitutie van de contributie. Het lid moet hiertoe zelf het initiatief nemen zodra er sprake is van langdurige uitval tijdens het seizoen. Bij een verschil van mening beslist het bestuur of de reden gerechtvaardigd is.

Een indicatie van de mogelijk toe te kennen vergoeding:
• tot een kwart seizoen uitval: geen korting
• een kwart tot een half seizoen uitval: 25% korting
• een half tot driekwart seizoen uitval: 50% korting
• meer dan driekwart seizoen uitval: 75% korting

Restitutie kan pas plaatsvinden als het lid formeel een verzoek heeft ingediend én dit verzoek gehonoreerd is.

De datum waarop het formele verzoek is gedaan geldt als peildatum voor het toepassen van de regeling. In beginsel is restitutie van (een deel van) de contributie met terugwerkende kracht niet mogelijk.

Na 31 december kan geen teruggave meer worden aangevraagd over het lopende seizoen.

Penningmeester: Job Theeven
penningmeestertennis@wereditilburg.nl

Ledenadministratie: Maarten Geerts
ledenadministratietennis@wereditilburg.nl

Sponsors & partners