Ernstige blessures

De ‘ernstige blessureregeling’ betreft altijd (en alleen) het lopende seizoen en luidt als volgt:

Indien een lid ten gevolge van blessures, zwangerschap of langdurig verblijf in het buitenland lange tijd niet kan spelen, dan kan bij de ledenadministratie een verzoek ingediend worden
voor een gedeeltelijke restitutie van de contributie. Het lid moet hiertoe zelf het initiatief nemen zodra er sprake is van langdurige uitval tijdens het seizoen. Bij een verschil van mening beslist het bestuur of de reden gerechtvaardigd is.

Een indicatie van de mogelijk toe te kennen restitutie:
• tot een kwart seizoen uitval: geen
• een kwart tot een half seizoen uitval: 25%
• een half tot driekwart seizoen uitval: 50%
• meer dan driekwart seizoen uitval: 75%

Restitutie kan pas plaatsvinden als het lid formeel een verzoek heeft ingediend én dit verzoek gehonoreerd is.

De datum waarop het formele verzoek is gedaan geldt als peildatum voor het toepassen van de regeling. In beginsel is restitutie van (een deel van) de contributie met terugwerkende kracht niet mogelijk.

Na 31 december kan geen teruggave meer worden aangevraagd over het lopende seizoen.

Ledenadministratie: Walter Weterings
ledenadministratietennis@wereditilburg.nl

Sponsors & partners