Ernstige blessures

De ‘ernstige blessureregeling’ betreft altijd (en alleen) het lopende seizoen* en luidt als volgt:

  • Indien een lid ten gevolge van een blessure, zwangerschap of langdurig verblijf in het buitenland lange tijd niet kan spelen, dan kan bij de ledenadministratie een verzoek ingediend worden voor een gedeeltelijke restitutie van de contributie. Het lid moet hiertoe zelf het initiatief nemen zodra er sprake is van langdurige uitval tijdens het seizoen. Bij een verschil van mening beslist het bestuur of de reden gerechtvaardigd is.
  • Restitutie kan pas plaatsvinden als het lid formeel een verzoek heeft ingediend én dit verzoek gehonoreerd is.
  • De datum waarop het formele verzoek is gedaan geldt als peildatum voor het toepassen van de regeling. In beginsel is restitutie van (een deel van) de contributie met terugwerkende kracht niet mogelijk.
  • Na 30 september kan geen teruggave meer worden aangevraagd over het lopende seizoen.

Een indicatie van de mogelijk toe te kennen restitutie:
• tot een kwart jaar uitval: geen
• een kwart tot een half jaar uitval: 25%
• een half tot driekwart jaar uitval: 50%
• meer dan driekwart jaar uitval: 75%

* Met ingang van 1 april 2024 geldt tennisseizoen = kalenderjaar. Als gevolg daarvan is 2024 een kort seizoen van 9 maanden, dat van april t/m december loopt.

Ledenadministratie: Walter Weterings
ledenadministratietennis@wereditilburg.nl

Sponsors & partners