Vrijwilligerswerk binnen de unit tennis

Van ieder lid van 18 jaar en ouder wordt verwacht dat hij/zij zich minimaal 10 uur per jaar kosteloos inzet voor de vereniging ( hier lees je meer over het vrijwilligersbeleid). Tenzij je kiest voor een andere activiteit dien je deze uren in te vullen middels bar- en keukendiensten. Beide mag natuurlijk ook…

De unit tennis is verantwoordelijk voor de bezetting van de bar op de woensdag- en de donderdagavond. Per avond zijn er twee dienstenblokken, van 19.00 tot 21.30 en van 21.30 tot sluiting. Per dienstenblok kunnen zich twee leden inschrijven. Inschrijven voor diensten gaat via Het Rooster. Als je lid wordt van de unit tennis wordt je hier voor aangemeld.

Naast de bar- en keukendiensten zijn er nog vele andere manieren om je steentje bij te dragen. Heb je interesse in een van de onderstaande taken, meld je dan bij de secretaris via secretariaattennis@wereditilburg.nl.

1. Als bestuur- of commissielid

De unit tennis heeft een bestuur en meerdere commissies. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en algemene leden. Alle bestuursleden zijn verantwoordelijk voor een of meerdere van de hieronder genoemde commissies.
Deze vrijwilligers nemen voor een onbepaalde periode een taak op zich. Zij komen regelmatig bij elkaar voor overleg en regelen voor ‘hun’ commissie alle werkzaamheden.

Binnen het bestuur zijn we specifiek op zoek naar een lid dat vrijwilligersbeleid in zijn of haar portefeuille wil nemen. Naast  het doorontwikkelen van het vrijwilligersbeleid is dit bestuurslid in het bijzonder belast met het enthousiasmeren van leden om bepaalde taken in te vullen.

 • Activiteitencommissie
  Deze commissie houdt zich bezig met het (laten) organiseren van alle interne recreatieve activiteiten en heeft als doelstelling de saamhorigheid binnen onze club te vergroten. De activiteitencommissie zorgt in eerste instantie voor een jaarlijks goed gevulde activiteitenkalender, en zorgt ervoor dat per activiteit de organisatie is ingevuld. Uitbreiding in deze commissie is zeker gewenst!
 • Barcommissie
  Deze commissie benadert/enthousiasmeert leden om bardiensten in te vullen, en stemt zaken af met de horecamanager. De commissie bestaat momenteel uit 2 leden. Extra handjes: altijd fijn!
 • Communicatiecommissie
  Deze commissie draagt er zorg voor dat alle leden geïnformeerd worden over de activiteiten en de ontwikkelingen binnen de vereniging. Dit geldt zowel voor berichtgeving uit de eigen unit als voor berichtgeving uit de omnivereniging. Zij doet dit via nieuwsbrieven, mail en sociale media en het up-to-date houden van de website en Facebook . Momenteel zijn er drie leden actief in deze commissie, extra ondersteuning wordt vanzelfsprekend gewaardeerd.
 • Jeugdcommissie
  Deze commissie is momenteel niet actief. We zoeken leden die invulling willen geven aan een jeugdbeleidsplan en uitvoering wil geven aan jeugdactiviteiten. Deze commissie onderhoudt contact met ouders en stimuleert hun betrokkenheid. Interesse? Mogelijk  een mooie uitdaging voor ouders met (tennissende) kinderen.
 • Technische commissie
  Deze commissie coördineert o.a. het algeheel tennistechnisch beleid, organiseert de competitie, voert overleg met de tennistrainer en geeft invulling aan taken als VCL en VTL. Deze commissie bestaat momenteel uit 2 leden. Interesse?
 • Ledenadministratie
  De ledenadministratie is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het ledenbestand, middels het verwerken van nieuwe inschrijvingen, wijzigingen en opzeggingen, en het doorgeven daarvan aan de KNLTB. Daarnaast houdt zij zich bezig met het verstrekken van informatie over het lidmaatschap, de jaarlijkse uitgifte van de ledenpassen en het innen van de contributie. Momenteel houden zich twee leden bezig met deze taken.

2. Als organisator van een tennisevenement

Als deelnemer aan een dergelijke werkgroep word je geacht samen een bepaald evenement te organiseren. Zo’n klus heeft een duidelijke ‘kop en een staart’. We streven ernaar bij de vaststelling van de jaarlijkse activiteitenagenda tevens de organisatoren van de diverse evenementen te benoemen.

Al sinds jaar en dag is dit de best ingevulde vrijwilligerstaak binnen onze unit. Maar vele handen maken licht werk … En we staan ook open voor nieuwe initiatieven. Wie wil er bijvoorbeeld een husselmoment organiseren op vrijdag einde middag (plus weekendborrel) of in het weekend? Heb je zelf ideeën? Graag

3. Als lid van onze onderhoudsploeg

Als unit onderhouden we onze eigen banen. Wekelijks vegen twee leden de banen, in de periode dat het blad valt veelal tweemaal per week. Daarnaast hebben we een lid dat kleine reparaties aan onze banen, zoals reparatie net of telraampjes, verzorgt. De onderhoudsploeg bestaat uit circa 10 man, maar extra hulp is altijd gewenst.

Deel via:

Sponsors & partners