ALV december 2016

Aan alle leden van Were Di Tilburg,

Het bestuur van Were Di Tilburg roept hierbij de leden van Were Di Tilburg op voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdag 21 december 2016. Deze wordt gehouden in het paviljoen van Were Di en begint om 20.30 uur. U kunt op de ALV meepraten en beslissen over het algemene beleid van de vereniging.

Agenda

  1. Opening en aanvullingen agenda
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Notulen ALV 6 juli 2016 (vaststelling)
  4. Begroting 2017 (vaststelling)
  5. Contributiebedragen (vaststelling)
  6. Kascommissie: Post Paviljoen t/m 3e kwartaal 2016
  7. Huishoudelijk reglement (vaststelling)
  8. Bestuurssamenstelling
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

De bijbehorende stukken staan vanaf 9 december 2016 in Dropbox.  Klik hiervoor op de volgende link: ALV Were Di 21-12-2016.

De stukken zijn vóór de vergadering ook beschikbaar in het paviljoen of kunnen ook per email (bestuur@www.wereditilburg.nl) bij de secretaris worden opgevraagd.

Ad 8) Het bestuurslid Accommodatie, Aart van Stiphout, aangetreden in april 2010, treedt af.

Het bestuur draagt Harry Hageman voor bij de ALV als kandidaat voor de functie Bestuurslid Accommodatie. De penningmeester, Han van Raak, aangetreden in december 2010, treedt af. Het bestuur draagt Paul Zebregs voor bij de ALV als kandidaat voor de functie penningmeester. Han zal nog betrokken zijn bij het opstellen van de jaarrekening 2016 en we zullen afscheid nemen van Han bij de ALV van april 2017.

Het bestuur hoopt u allen te ontmoeten op 21 december  a.s.

Namens het omnibestuur,

Noor Polkamp, secretaris

Deel via:

Sponsors & partners